fbpx

תקנון שימוש באתר

תודה שבחרתם להשתמש באתר www.keremsflowers.co.il (להלן: "האתר"), ברוכים הבאים!

 1. כללי
  1. האתר מופעל ע"י גב' הדר פרייס חנקין, ע.מ. 021657523, עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן "בעלת האתר").
  2. האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם חנות לרכישות מקוונות ואפשרות הרשמה לסדנאות שזירה. באתר מוצעים למכירה זרי פרחים, סידורי פרחים טריים ומיובשים, צמחים חיים, כלים וכיוצ"ב כמפורט באתר ומתעדכן מעת לעת.
  3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלת האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
  4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
  5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
  6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
  7. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלת האתר.
  8. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
  9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
  10. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
  11. בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
  12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
  13. בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
  14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
  15. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
  16. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 1. התחייבות המשתמש
  1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
  2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
   1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.
   2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
   3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
   4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
   5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.
  1. מדיניות רישום והשתתפות בסדנאות
   1. כללי
    1. ההרשמה וההשתתפות בסדנאות הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום. 
    2. בתקנון זה, "סדנה" משמעותה סדנת שזירת פרחים, הנערכת בחצר הסטודיו של בעלת האתר או במקום אחר בתיאום מראש. הסדנה מתקיימת במפגש אחד שאורכו נע בין שעה וחצי לשלוש שעות רצופות. הסדנה מתקיימת בהנחייתה של בעלת האתר או מי מטעמה ("המנחה").
    3. מספר המקומות המקסימאלי בכל סדנה מוגבל ומשתנה בהתאם למיקום שבו נערכת הסדנה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המנחה. הרישום לסדנה הינו על בסיס כל הקודם זוכה.
    4. מועדי ושעות הקורס נקבעים על-ידי המנחה ומפורסמים על-ידה ברשתות החברתיות, ב-funzing, באתר ובדפי מידע.
    5. המנחה רשאית להודיע, לפני מועד הסדנה, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הסדנה מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.
    6. המנחה רשאית להודיע, לפני מועד הסדנה, באופן חד צדדי ולא התראה מוקדמת, כי בשל נסיבות חיצוניות ובלתי צפויות, אשר אינן ניתנות לשליטתה, מתכונתה הנוכחית של הסדנה תועבר בפורמט שונה מהמתוכנן, לרבות באמצעים מקוונים כגון תכנת שיתוף מסך או שהסדנה נדחית למועד מאוחר יותר בו הנסיבות תאפשרנה לקיים את הסדנה במתכונתה המקורית. במקרה שכזה השתתפות הנרשמים תשמר להם אוטומטית ולא יוענק החזר כספי כלשהו למשתתפי הקורס.
   2. רישום לסדנה
    1. ההשתתפות בסדנה מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום.
    2. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בדף הנחיתה הרלוונטי לקורס לצד טופס ההרשמה. 
    3. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.
    4. בעלת האתר, המנחה ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.
    5. לבעלת האתר תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
    6. לבעלת האתר ו/או למנחה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.
 • ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי
 • לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בסדנה יודיע על כך לבעלת האתר בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י בעלת האתר. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.
 • יובהר, כי אי השתתפות בסדנה ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 3.3.1 לעיל.
 • מתן אפשרות להקפאת השתתפות ומימושה במועד מאוחר יותר במקום ביטול השתתפות נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר.
 • הודעת ביטול שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד הסדנה, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. 
 • הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בכל מועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף 3.3.4 לעיל, אך לפני מועד הסדנה, תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 70% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
 • לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד הסדנה, בין אם השתתף בסדנה ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הסדנה, בין אם שולם ובין אם לאו.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י בעלת האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח על-פי מועדי חברת האשראי.
 • בנוסף לאמור לעיל, רשאית בעלת האתר לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעלת האתר ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתה של בעלת האתר ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 • במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמנחה במסגרת הסדנה, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י המנחה ומידע אודות שאר המשתתפים בסדנה.
 • הוראות נוספות באשר לרישום והשתתפות בקורסים
 • השימוש בחומרים שנמסרו ע"י המנחה במהלך הסדנה הינו לשימושם האישי של המשתתפים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.
 • בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הסדנה והתכנים המועברים בה. 
 • אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהסדנה ו/או מהתכנים המופיעים בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
 • הרשמה לסדנה משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של בעלת האתר, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר סדנאות עתידיות, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום. הוראות התקנון באשר לדיוור ישיר כאמור בפרק 11 להלן יחולו גם על הצטרפות לרשימת דיוור בעת רישום לסדנה.
 • הגבלת אחריות
 • מובהר בזאת כי תכני הסדנה מועברים ע"פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של המנחה. המנחה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בסדנה. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בסדנה הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.
 • פרטיות
 • המנחה תשמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.
   1. הודעות ועדכונים מהמנחה למשתתפי הסדנה בנוגע לתכני הסדנה יועברו באמצעות יישומון WhatsApp ו/או דואר אלקטרוני.
   2. בהסכמת המשתתפים, יצולמו תמונות במהלך הסדנה ע"י המנחה לצורך שימוש בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים ברשתות החברתיות. משתתף שאינו מעוניין להופיע בתמונות אלו יציין זאת באופן מפורש מבעוד מועד.
 1. רכישת מוצרים באתר
  1. ביצוע רכישה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 
  2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
   1. לתשומת ליבך, רכישת יינות ו/או משקאות אלכוהולים באתר אפשרית אך ורק לבגירים מעל גיל 18. 
  3. ביצוע הזמנה באתר ייעשה באמצעות אפשרויות הרכישה המקוונת באתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.
  4. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור את סוג הפריט המבוקש  ולראות את גודלו ומחירו. לידיעתך, הפריטים המוצגים באתר הינם להשראה בלבד, ובחירת הצבעים והפרחים הספציפיים בפריט המוזמן נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
  5. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
  6. במקרים בהם בעלת האתר לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
  7. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי. 
  8. כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח ואופן התשלום.
  9. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר, מע"מ ע"פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
  10. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלת האתר מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
  11. התשלום באתר יתבצע מראש באחת באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.
   1. לידיעתך, בהזמנה טלפונית ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית או יישומוני העברת כספים. ברכישה בחנות ניתן גם לשלם במזומן.
  12. במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר יובהר כי בעלת האתר לא מתחייבת לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.
  13. השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב. במידה שחברת האשראי לא תאשר את העסקה ההזמנה תיחשב כמבוטלת. 
  14. בסיום תהליך הרכישה באתר יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 6 שלהלן.
  15. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
  16. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח.
  17. בעלת האתר עושה כמיטב יכולתה לטפל בהזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של מוצר הנמצא במלאי הינו עד יום עסקים אחד לאחר יום השלמתה באתר. 
   1. במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים. 
   2. אם ברצונך לבצע הזמנה לאותו יום יש לפנות לבעלת האתר טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.
 1. אספקה ומשלוח של מוצרים שהוזמנו באתר
  1. אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר:
   1. באמצעות איסוף עצמי מהסטודיו של בעלת האתר בשעות הפעילות המפורסמות ובכפוף לתיאום מראש; או
   2. משלוח במסירה אישית לאזורי עמק יזרעאל, זיכרון יעקב וחיפה, לכתובת אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה. בעלת האתר לא מתחייבת לשעת הגעה מדויקת של המשלוח.
  2. לתשומת ליבך, דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה.
  3. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.
  4. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
  5. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים או שלא תהיה זמין למענה טלפוני במועד המשלוח, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים וכן להיות זמין במועד שתואם למשלוח. במקרה שלא ניתן יהיה להשיג טלפונית את נמען ההזמנה או את המזמין המשלוח יושאר לצד הדלת בכתובת הנמען והמזמין יעודכן על כך. 
  6. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
  7. בעלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, סגר, הגבלות תנועה מקומיות או ארציות מכוח החלטת ממשלה או חקיקה, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

 1. ביטול עסקה לרכישת מוצרים שנרכשו באתר
  1. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעלת האתר בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י בעלת האתר.
  2. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
  3. ברכישת אביזרים ומוצרים שאינם צמחים ופרחים יחולו ההוראות הבאות:
   1. ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
    1. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
    2. המוצר הוחזר לבעלת האתר בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
    3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
   2. ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
    1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
    2. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
  4. ברכישת צמחים ופרחים חיים ניתן לבטל עסקה בכפוף להוראות הבאות:
   1. ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בתוך יום עסקים אחד ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
    1. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
    2. המוצר הוחזר לבעלת האתר בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
    3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
   2. ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך יום עסקים אחד ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
    1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
    2. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
   3. הודעה על ביטול עסקה לרכישת צמחים ופרחים חיים צריכה להתבצע באופן מיידי, והלקוח מתחייב להעניק טיפול נאות לצמחים ולפרחים בפרק הזמן שבין מתן ההודעה בדבר רצונו לבטל את העסקה ועד להשבת המוצרים לבעלת האתר. טיפול זה יהיה לרבות השקיית הצמחים והפרחים, שמירתם בטמפרטורות ובתנאי אור ולחות ראויים ובהתאם להנחיות בעלת האתר. למען הסר ספק, אישור קבלת המוצרים חזרה וביטול העסקה מותנה בכך שבעלת האתר תוכל לעשות שימוש חוזר בצמחים ובפרחים.
  5. למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי:
   1. בגין ביטול עסקה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
   2. בגין ביטול עסקה של מוצר שמחירו אינו עולה על 50 ₪. 
   3. בגין ביטול עסקה של מוצר שהוכן בהתאמה אישית או לפי הזמנה מיוחדת של הלקוח.
  6.  בגין ביטול עסקה לרכישת צמחים ופרחים חיים שלא ניתן לעשות בהם שימוש חוזר. בהחזרה של מוצר ע"פ סעיפים 6.3.2 או 6.4.2 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, כדמי ביטול.
  7. האחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר, לרבות העלויות הכרוכות בכך, מוטלת על הלקוח.
  8. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל. 
  9. בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 6.6 לעיל, רשאית בעלת האתר לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעלת האתר ע"י חברת האשראי.
  10. באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי סעיפים 6.3 או 6.4 לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם בעלת האתר ולבדוק את היתכנות ההחלפה.
  11. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
 1. אחריות על המוצרים הנמכרים באתר
  1. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה ולהשראה בלבד. בחירת הפרחים והצמחים עצמה, לרבות הצבעים, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר ובפוף למלאי הקיים וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנד בעלת האתר בין אי-התאמות בפריטים שנבעו מהבדלים בין נראות המוצר באתר לבין נראות במוצר שהתקבל. לקוח שמעוניין להזמין פרחים בצבעים מסוימים או פרחים מסוגים מסוימים יציין זאת במפורש בהזמנה. בעלת האתר תעשה את מרב המאמצים להיענות לבקשות הלקוחות, בכפוף למלאי הקיים.
  2. בעלת האתר לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה ו/או שימוש במידע המופיע באתר.
  3. בעלת האתר לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה. אופן הטיפול בצמחים ובמוצרים האחרים, לרבות חשיפה לטמפרטורות גבוהות, אש גלויה, לחות, שמש ישירה, חומרי דישון כימיים וכיוצ"ב מפורטים בסטודיו, ובמקרים המתאימים גם באתר ובהוראות המצורפות למוצר עצמו.
  4. בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח.
 1. אחריות על התכנים המופיעים באתר
  1. בעלת האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן. 
  2. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא. 
  3. מובהר בזאת כי בעלת האתר אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר.
  4. בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.
  5. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעלת האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.
  6. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעלת האתר. למען הסר ספק, בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים הנ"ל.
  7. למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם בעלת האתר ביחס לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.
 1. שיפוי
  1. המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
  2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י בעלת האתר. 
 1. פרטיות ושמירת סודיות
  1. בעלת האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.
  2. בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד. 
  3. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
  4. בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלת האתר.
  5. בעלת האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים באתר באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלת האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעלת האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלת האתר.
 1. דיוור ישיר
  1. בעלת האתר מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה דיוור מעת לעת. 
  2. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב. 
  3. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעלת האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור שלה באמצעות פנייה לבעלת האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
  4. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעלת האתר לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.
  5. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעלת האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.
 1. קניין רוחני
  1. בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעלת האתר הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
  2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.
  3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
 1. המחאת זכויות
  1.  בעלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
  2. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של בעלת האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.
 1. דין ושיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז נצרת בלבד.
  2. כל השתהות או הימנעות של בעלת האתר בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.
 1. נגישות
  1. בעלת האתר משתמשת בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, ושמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם. 
  2. על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. בעלת האתר מצרה על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.
 1. שירות לקוחות
  1. ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
  2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.
Scroll to Top